BCTC Quý 2/2023 NQN - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 3,82% so với cùng kỳ, lãi 17,88 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty tăng 22,53% và giá vốn tăng 19,01% so với cùng kỳ.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp tăng 32,83% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng đáng kể lên đến 96,45% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng đã giảm 77,47% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 17,88 tỷ đồng, tăng 3,82% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 372,97 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 30,45 tỷ đồng, tăng 57,96% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính tăng 4,76% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 4,76% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 315,63 tỷ đồng, giảm 15,88% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 2.682,53 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 508,32 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 20-07-2023 là 11.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây