BCTC Quý 2/2023 SBL - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 3,65 tỷ đồng, giảm 42,01% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 17,87% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 14,84%.
  • Kết quả là lợi nhuận gộp giảm 29,98% so với cùng kỳ.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 3,09% và chi phí bán hàng giảm 30,2% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,65 tỷ đồng, giảm 42,01% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 74,48 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 5,57 tỷ đồng, giảm 16,85% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính giảm 45,04% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 45,04% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 22,05 tỷ đồng, tăng 62,54% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 488,52 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 120,12 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 13-07-2023 là 10.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây