BCTC Quý 2/2023 SCJ - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 1,69 tỷ đồng, giảm 28,1% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty tăng 49,29% và giá vốn tăng 67,89% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của công ty giảm 19,34% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 4,29% và chi phí bán hàng giảm 58,08% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,69 tỷ đồng, giảm 28,1% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 595,07 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 2,33 tỷ đồng, giảm 21,33% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 14,7% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 12,79% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 948,6 tỷ đồng, giảm 30,82% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty đã tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 2.039,29 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty cũng đã tăng vốn điều lệ lên 578,39 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 19-07-2023 là 4.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây