BCTC Quý 2/2023 SDP - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 0,03 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần SDP vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần tăng 107,02% và giá vốn tăng 95,31% so với cùng kỳ.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp tăng đến 6.658,87% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,03 tỷ đồng, tăng 104,59% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, kết quả trong nửa đầu năm cho thấy doanh thu đạt 36,24 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận lũy kế đạt âm 2,79 tỷ đồng, giảm 44,45% so với cùng kỳ.
  • Về tình hình tài chính trong quý 2/2023, chi phí tài chính tăng 9,29% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 9,54% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 29,85 tỷ đồng, giảm 15,83% so với đầu năm.
  • Trong nửa đầu năm, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 27,57 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty cũng duy trì vốn điều lệ ở mức 111,14 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây