BCTC Quý 2/2023 SDU - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,32 tỷ đồng, giảm 62,97% so với cùng kỳ.

 • Công ty CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
 • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 1,36% và giá vốn tăng 12,71% so với cùng kỳ.
 • Điều này dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 15,97% so với cùng kỳ.
 • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 41,72% và chi phí bán hàng giảm 88,42% so với cùng kỳ.
 • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 0,32 tỷ đồng, giảm 62,97% so với cùng kỳ.
 • Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 44,6 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 0,75 tỷ đồng, giảm 35,75% so với cùng kỳ.
 • Về tình hình tài chính trong quý 2/2023, chi phí tài chính tăng 3,43% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 3,43% so với cùng kỳ.
 • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 257,61 tỷ đồng, tăng 7,65% so với đầu năm.
 • Công ty cũng đã thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 255,69 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
 • Hiện tại, công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 200 tỷ đồng.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây