BCTC Quý 2/2023 SP2 - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 6,78 tỷ đồng, giảm 65,56% so với cùng kỳ.

 • Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
 • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 38,24% và giá vốn giảm 11,16% so với cùng kỳ.
 • Kết quả là lợi nhuận gộp giảm 57,73% so với cùng kỳ.
 • Lợi nhuận sau thuế đạt 6,78 tỷ đồng, giảm 65,56% so với cùng kỳ.
 • Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 55,17 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận lũy kế đạt âm 4,86 tỷ đồng, giảm 118,31% so với cùng kỳ.
 • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính trong quý 2/2023 giảm 30,23% so với cùng kỳ.
 • Trong đó, chi phí lãi vay giảm 28,53% so với cùng kỳ.
 • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 299,54 tỷ đồng, giảm 4,15% so với đầu năm.
 • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.158,6 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
 • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 207,46 tỷ đồng.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây