BCTC Quý 2/2023 STW - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 55,41% so với cùng kỳ, lãi 20,35 tỷ đồng.

  • Công ty Cấp nước Sóc Trăng vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần tăng 5,98% và giá vốn giảm 10,65% so với cùng kỳ.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp tăng 23,73% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6,09% và chi phí bán hàng tăng 34,69% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 20,35 tỷ đồng, tăng 55,41% so với cùng kỳ.
  • Trên cả nửa đầu năm, doanh thu đạt 106,93 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 33,58 tỷ đồng, tăng 47,43% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 2/2023, chi phí tài chính giảm 100%, trong đó chi phí lãi vay giảm 100% so với cùng kỳ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 495,84 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 158,63 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây