BCTC Quý 2/2023 THN - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 3,14% so với cùng kỳ, lãi 14,31 tỷ đồng.

  • Công ty Cấp nước Thanh Hóa vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty tăng 8,54% và giá vốn tăng 3,88% so với cùng kỳ.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp tăng 18,06% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 7,05% và chi phí bán hàng tăng 8,26% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 14,31 tỷ đồng, tăng 3,14% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 202,24 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 21,96 tỷ đồng, tăng 3,74% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính tăng 13,92% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí lãi vay đã giảm 100% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 180,18 tỷ đồng, giảm 7,51% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.400,49 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 329,95 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây