BCTC Quý 2/2023 TNW - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 1,41 tỷ đồng.

 • Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
 • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty tăng 23,86% và giá vốn tăng 109,98% so với cùng kỳ.
 • Do đó, lợi nhuận gộp giảm 32,15% so với cùng kỳ.
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 108,96% trong khi chi phí bán hàng giảm 147,97% so với cùng kỳ.
 • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,41 tỷ đồng, tăng 103,77% so với cùng kỳ.
 • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 107,23 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 6,04 tỷ đồng, tăng 78,77% so với cùng kỳ.
 • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 46,83% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng đến 498,06%.
 • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 510,29 tỷ đồng, giảm 6,02% so với đầu năm.
 • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 594,13 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
 • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 160 tỷ đồng.
 • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 20-07-2023 là 11.000 VND/cổ phiếu.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây