BCTC Quý 2/2023 TPC - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 49,93 tỷ đồng

  • Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 50,12% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 33,83%.
  • Kết quả là lợi nhuận gộp giảm 188,08% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12,86% và chi phí bán hàng giảm 83,24% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 41,14 tỷ đồng, giảm 1.597,73% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 280,53 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt âm 49,93 tỷ đồng, giảm 738,91% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính giảm 66,78% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí lãi vay tăng 39,72% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 142,61 tỷ đồng, giảm 40,06% so với đầu năm. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 314,38 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 244,31 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 26-07-2023 là 6.390 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây