BCTC Quý 2/2023 VEC - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 10,65 tỷ đồng

  • Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (VEC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 46,09% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 58,28%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của công ty tăng 3,56% so với cùng kỳ.
  • Trái lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8,95%, trong khi chi phí bán hàng giảm 11,07% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 6,9 tỷ đồng, giảm 16,92% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu của công ty đạt 138,84 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận lũy kế đạt âm 10,65 tỷ đồng, giảm 62,56% so với cùng kỳ. Về tình hình tài chính trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 43,8% so với cùng kỳ.
  • Trong đó, chi phí lãi vay giảm 58,97% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay của công ty tại thời điểm 30-06-2023 là 4,4 tỷ đồng, giảm 60,63% so với đầu năm. Trong nửa đầu năm, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 320,97 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 438 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 31-07-2023 là 9.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây