BCTC 2023 VEC - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 5 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 28,5% trong kỳ này, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 34,97%.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 5,96%.
  • Chi phí tài chính tăng 140,45%, trong đó chi phí lãi vay giảm 39,08%.
  • Số dư vay tăng 242,56%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 438 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều giảm so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 12,58% và chi phí quản lý tăng 2,26%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây