BCTC Quý 2/2023 VHF - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 71,19% so với cùng kỳ, lãi 1,29 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 17,86% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 20,2%.
  • Từ đó, lợi nhuận gộp tăng 75,05% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 4,29%, trong khi chi phí bán hàng tăng 0,64% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,29 tỷ đồng, tăng 71,19% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 245,52 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế đạt 3,95 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty tăng mạnh lên đến 323,8% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 506,65%.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 173,79 tỷ đồng, tăng 205,41% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 60,41 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 215 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây