BCTC Quý 3/2023 BDW - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 14,83 tỷ đồng, giảm 5,18% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 4,31%, giá vốn tăng 7,65%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10,51% và chi phí bán hàng tăng 14,74%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 14,83 tỷ đồng, giảm 5,18%.
  • Chi phí tài chính giảm 11,55%, trong đó chi phí lãi vay giảm 11,55%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 870,85 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 124,11 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây