BCTC 2023 BDW - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 45 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 4,71%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 9,44%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng 7,44%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 1,67%.
  • Chi phí tài chính giảm 22,18%, trong đó chi phí lãi vay giảm 22,18%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 20,19%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 124 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 8,86%, chi phí quản lý giảm 5,38%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây