BCTC Quý 3/2023 CQT - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 10,15 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 28,54%, giá vốn giảm 19,49%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 24,12% và chi phí bán hàng giảm 23,41%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 7,12 tỷ đồng, giảm 165,58%.
  • Trong tài chính, chi phí tài chính giảm 8,9%, trong đó chi phí lãi vay giảm 55,18%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 1.420,11 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 250 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 18-10-2023 là 11.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây