BCTC Quý 3/2023 D11 - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,28 tỷ đồng, giảm 97,29% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 72,79%, giá vốn giảm 71,21%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 41,16% và chi phí bán hàng giảm 63,96%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,28 tỷ đồng, giảm 97,29%.
  • Trong tài chính, chi phí tài chính tăng 585,92%, trong đó chi phí lãi vay tăng 1.997,35%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 118,12 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 65,52 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 19-10-2023 là 13.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây