BCTC Quý 3/2023 DWC - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 10,57 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 21,84%, giá vốn tăng 2,52%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 11,69% trong khi chi phí bán hàng tăng 3,41%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 3,5 tỷ đồng, tăng 59,42%.
  • Chi phí tài chính tăng 38,12%, trong đó chi phí lãi vay tăng 234,13%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 1.100,3 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 315,2 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây