BCTC Quý 3/2023 HGT - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 2,48 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 11,49%, giá vốn tăng 17,09%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6,96% trong khi chi phí bán hàng tăng 0,25%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,85 tỷ đồng, giảm 222,14%.
  • Chi phí tài chính tăng 371,26%, trong đó chi phí lãi vay tăng 435,69%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 110,78 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 200 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây