BCTC Quý 3/2023 L62 - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 44,78 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 2,12% và giá vốn tăng 6,52%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 14,57 tỷ đồng, giảm 6.518,35%.
  • Chi phí tài chính giảm 97,04%, trong đó chi phí lãi vay giảm 100%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 184,02 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 82,98 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 26-10-2023 là 3.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây