BCTC Quý 3/2023 MIE - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,1 lần so với cùng kỳ, đạt 2,14 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty giảm 17,29%, giá vốn giảm 26,14%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 7,21% trong khi chi phí bán hàng tăng 82,46%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,14 tỷ đồng, tăng 112,1%.
  • Chi phí tài chính tăng 32,86%, trong đó chi phí lãi vay tăng 34,15%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 1.097,46 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 1.418,63 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây