BCTC Quý 3/2023 NAW - Lợi nhuận quý 3 gấp 2,1 lần so với cùng kỳ, đạt 2,43 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 7,97%, giá vốn tăng 2,86%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12,01% trong khi chi phí bán hàng giảm 1,21%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,43 tỷ đồng, tăng 212,7%.
  • Chi phí tài chính tăng 34,26%, trong đó chi phí lãi vay tăng 34,26%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 1.256,6 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 373,86 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây