BCTC Quý 3/2023 NTT - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 20,68 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 2,81%, trong khi giá vốn tăng 1,79%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 20,99% và chi phí bán hàng giảm 63,15%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,14 tỷ đồng, giảm 113,46%.
  • Trong tài chính, chi phí tài chính tăng 4,38%, trong đó chi phí lãi vay tăng 1,13%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 621,96 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 235 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 31-10-2023 là 6.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây