BCTC Quý 3/2023 PMW - Lợi nhuận quý 3 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 35,69 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 6,99%, giá vốn tăng 9,15%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 4,37% và chi phí bán hàng tăng 1,61%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 35,69 tỷ đồng, tăng 104,64%.
  • Chi phí tài chính tăng 27,54%, trong đó chi phí lãi vay tăng 27,54%.
  • Tổng giá trị tài sản cố định đạt 631,44 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây