BCTC Quý 3/2023 RCC - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 56,15% so với cùng kỳ, lãi 2,94 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng trưởng 77,82%, giá vốn tăng 85,4%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2,17% trong khi chi phí bán hàng tăng 162,22%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,94 tỷ đồng, tăng 56,15%.
  • Chi phí tài chính tăng 47,61%, trong đó chi phí lãi vay tăng 40,62%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 309,92 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty tăng lên 320,65 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 01-11-2023 là 13.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây