BCTC Quý 3/2023 SBL - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 3,65 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu công ty giảm 28,93%, giá vốn giảm 23,57%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 20,87% và chi phí bán hàng giảm 21,44%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 1,91 tỷ đồng, giảm 168,59%.
  • Chi phí tài chính giảm 39,06%, trong đó chi phí lãi vay giảm 39,06%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 488,7 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 120,12 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 18-10-2023 là 8.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây