BCTC Quý 3/2023 SDD - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 15,02 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng trưởng 274,37%, giá vốn tăng 494,22%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 2,48 tỷ đồng, giảm 722,58%.
  • Chi phí tài chính tăng 37,78%, trong đó chi phí lãi vay tăng 37,78%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 253,61 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 160,08 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 18-10-2023 là 2.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây