BCTC 2023 SDD - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 20 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 16,92%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 26,76%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, đẩy lợi nhuận gộp giảm 498,73%.
  • Chi phí tài chính tăng 7,9%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng 7,9%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 0,69%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 160 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây