BCTC Quý 3/2023 SDG - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 7,95 tỷ đồng, giảm 32,46% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty giảm 21,94%, giá vốn giảm 20,47%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 34,75% và chi phí bán hàng giảm 20,15%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 7,95 tỷ đồng, giảm 32,46%.
  • Chi phí tài chính tăng 15,48%, trong đó chi phí lãi vay tăng 15,48%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 866,3 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 101,4 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 01-11-2023 là 20.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây