BCTC Quý 3/2023 SJ1 - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 5,14 tỷ đồng, giảm 34,86% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 1,43%, giá vốn tăng 3,23%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3,01% trong khi chi phí bán hàng giảm 23,24%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 5,14 tỷ đồng, giảm 34,86%.
  • Chi phí tài chính tăng 27,26%, trong đó chi phí lãi vay tăng 65,98%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 381,09 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 234,85 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 11.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây