BCTC Quý 3/2023 TNW - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 3,09 tỷ đồng, giảm 52,63% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 13,81%, giá vốn tăng 88,44%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 62,49% trong khi chi phí bán hàng giảm 71,99%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,09 tỷ đồng, giảm 52,63%.
  • Chi phí tài chính tăng 189,39%, trong đó chi phí lãi vay tăng 296,3%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 1.089,47 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 160 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 10.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây