BCTC Quý 3/2023 TTP - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,2 lần so với cùng kỳ, đạt 41,55 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty giảm 17,66%, giá vốn giảm 22,87%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 42,84% trong khi chi phí bán hàng giảm 33,24%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 41,55 tỷ đồng, tăng 123,51%.
  • Chi phí tài chính giảm 18,74%, trong đó chi phí lãi vay không thay đổi.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 999,5 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 150 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 56.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây