BCTC Quý 3/2023 VE4 - Lợi nhuận quý 3 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 0,03 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 14,61% và giá vốn giảm 23,24% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 102,55% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 3/2023, chi phí tài chính tăng 11,76%, trong đó chi phí lãi vay tăng 38,93% so với cùng kỳ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 18,74 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 10,28 tỷ đồng.