BCTC Quý 3/2023 VEC - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 11,55 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 43,21%, giá vốn giảm 58,79%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14,28% và chi phí bán hàng tăng 10,76%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,9 tỷ đồng, giảm 144,56%.
  • Trong tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 166,33%, trong đó chi phí lãi vay tăng 11,68%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 320,97 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 438 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây