BCTC Quý 3/2023 VHD - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 126,92 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 25,15%, giá vốn giảm 23,24%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 67,24 tỷ đồng, giảm 1.484,51%.
  • Chi phí tài chính tăng 8.359,48%, trong đó chi phí lãi vay tăng 7.977,28%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 63,25 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 380 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 03-11-2023 là 11.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây