BCTC Quý 3/2023 VTA - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 19,22 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 45,72%, giá vốn giảm 37,14%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 51,27% và chi phí bán hàng giảm 69,76%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 6,02 tỷ đồng, giảm 92,8%.
  • Trong tài chính, chi phí tài chính tăng 22,85%, trong đó chi phí lãi vay tăng 34,43%.
  • Công ty giữ nguyên tài sản cố định và vốn điều lệ ở mức 317,25 tỷ đồng và 80 tỷ đồng tương ứng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 4.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây