BCTC 2023 VTA - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 29 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 45,95% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 38,23%.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp giảm 159,44%.
  • Chi phí tài chính tăng 21,84%, trong đó chi phí lãi vay tăng 38,82%.
  • Công ty đã vay thêm, số dư vay tăng 1%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 80 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu giảm so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng giảm 52,04% và chi phí quản lý giảm 14,49%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây