BCTC Quý 3/2023 XHC - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 32,49 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 44,37%, giá vốn tăng 52,89%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 3,02% và chi phí bán hàng giảm 27,1%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,51 tỷ đồng, giảm 101,7%.
  • Chi phí tài chính tăng 131,77%, trong đó chi phí lãi vay tăng 144,4%.
  • Tổng giá trị tài sản cố định đạt 391,29 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 210,96 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây