BCTC Quý 3/2023 YBM - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 93,23% so với cùng kỳ, lãi 3,37 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng trưởng 92,93%, giá vốn tăng 105,79%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 37,85% và chi phí bán hàng tăng 70,96%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,37 tỷ đồng, tăng 93,23%.
  • Chi phí tài chính tăng 48,53%, trong đó chi phí lãi vay tăng 37,56%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 320,14 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 143 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 15-11-2023 là 8.400 VND/cổ phiếu.