BCTC Quý 4/2023 APF - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 46,49 tỷ đồng, giảm 66,84% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 7,9% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 2%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 23,82% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm 13,66%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 46,49 tỷ đồng, giảm 66,84% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 6.450,76 tỷ đồng, giảm 9,71% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 171,05 tỷ đồng, giảm 53,16% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 27,68% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 1,51%. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 2.471,88 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Đồng thời, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 259,37 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 58.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây