BCTC Quý 4/2023 CMW - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 1,35 tỷ đồng, giảm 61,92% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cấp nước Cà Mau vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty tăng 19,27%, trong khi giá vốn tăng 26,06%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể lên đến 77,74%, trong khi chi phí bán hàng tăng 5,41%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 1,35 tỷ đồng, giảm 61,92% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 123,47 tỷ đồng, tăng 6,33% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 11,02 tỷ đồng, tăng 19,15% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 20,72%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 20,72% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với tổng giá trị tài sản cố định đạt 453,27 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 155,35 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây