BCTC Quý 4/2023 CSC - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,4 lần so với cùng kỳ, đạt 22,02 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Tập đoàn COTANA vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 10,5% và giá vốn giảm 0,77% so với cùng kỳ.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 20% trong khi chi phí bán hàng tăng 103,13% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 22,02 tỷ đồng, tăng 135,86% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 546,05 tỷ đồng, giảm 68,46% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 56,82 tỷ đồng, giảm 78,39% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 58,6% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 44,57% so với cùng kỳ. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 93,37 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Đồng thời, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 311,75 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 29.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây