BCTC Quý 4/2023 CTW - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,6 lần so với cùng kỳ, đạt 9,77 tỷ đồng.

  • Công ty Cấp thoát nước Cần Thơ (CTCP) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 4,21% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 10,14%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 14,53%, trong khi chi phí bán hàng giảm 31,41%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 9,77 tỷ đồng, tăng 259,56% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 328,62 tỷ đồng, tăng 3,53% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 34,37 tỷ đồng, tăng 1,61% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 9,89%, trong đó chi phí lãi vay tăng 9,89% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.124,64 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 280 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 16.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây