BCTC Quý 4/2023 D11 - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,84 tỷ đồng, giảm 89,07% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Địa ốc 11 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 90% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 91,52%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 61,96%, và chi phí bán hàng giảm 82,29% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,84 tỷ đồng, giảm 89,07% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 34,88 tỷ đồng, giảm 73,96% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 8,79 tỷ đồng, giảm 59,71% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 156,82% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 100% so với cùng kỳ. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 118,12 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ ở mức 65,52 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 12.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây