BCTC Quý 4/2023 DAD - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 13,9 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 115,77% và giá vốn giảm 28,57% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng 19,49% và chi phí bán hàng tăng 48,06% so với cùng kỳ.
  • Mặc dù vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt âm 0,12 tỷ đồng, tăng 84,25% so với cùng kỳ.
  • Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 439,81 tỷ đồng, tăng 19,99% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế của công ty đã giảm 3,89% so với cùng kỳ, đạt 13,9 tỷ đồng.
  • Trong năm 2023, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 30,37 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 50 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 19.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây