BCTC Quý 4/2023 DNW - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 36,19% so với cùng kỳ, lãi 61,1 tỷ đồng.

  • Công ty Cấp nước Đồng Nai vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 0,61% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 5,56%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12,44%, trong khi chi phí bán hàng giảm 7,09%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 61,1 tỷ đồng, tăng 36,19% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.196,17 tỷ đồng, giảm 1,68% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 319,84 tỷ đồng, giảm 12,62% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 20,6%, trong đó chi phí lãi vay giảm 21,8%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 5.744,01 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 1.200 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 29.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây