BCTC Quý 4/2023 DWC - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,2 lần so với cùng kỳ, đạt 4,34 tỷ đồng.

  • Công ty Cấp nước Đắk Lắk vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 20,1% và giá vốn giảm 5,79% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng 25,44% và chi phí bán hàng tăng 5,73% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 4,34 tỷ đồng, tăng 122,42% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 227,94 tỷ đồng, tăng 20,26% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng mạnh lên 13,29 tỷ đồng, tăng 186,44% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty đã tăng đáng kể lên 447,86%, trong đó chi phí lãi vay tăng 3,88% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.111,94 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 315,2 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây