BCTC Quý 4/2023 EID - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 15,15 tỷ đồng, giảm 22,31% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 32,81% và giá vốn giảm 57,09% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17,86% và chi phí bán hàng tăng 53,5% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 15,15 tỷ đồng, giảm 22,31% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.058,62 tỷ đồng, tăng 4,38% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế chỉ đạt 72,81 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 101,23 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 150 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 20.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây