BCTC Quý 4/2023 EIN - Doanh nghiệp lỗ 6,94 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện Lực vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 0,65% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 16,6%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 95,2% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 222,44%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 2,96 tỷ đồng, tăng 93,69% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế đạt 27,69 tỷ đồng, tăng 0,87% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt âm 6,94 tỷ đồng, tăng 85,66% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 78,72% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 78,72% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 100,62 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty tiếp tục giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 454,07 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 3.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây