BCTC Quý 4/2023 FGL - Doanh nghiệp lỗ 12,39 tỷ đồng.

  • Công ty Cà phê Gia Lai vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 19,29% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 21,46%.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 18,38% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng đáng kể lên đến 148,87%.
  • Mặc dù vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn đạt mức âm 2,9 tỷ đồng, tăng 81,42% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 11,33 tỷ đồng, giảm 18,15% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế đạt mức âm 12,39 tỷ đồng, tăng 50,13% so với cùng kỳ. Về tình hình tài chính trong quý 4/2023, chi phí tài chính tăng 2,89% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng 2,89% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, với giá trị nguyên giá đạt 398,24 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 146,76 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây